Wednesday, July 24, 2013

รายการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ 2013

รายการเดินทาง นมัสการอัฐมหาสถาน บำเพ็ญบุญบูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยบาทพระศาสดาในพุทธสังเวชนียสถานสำคัญ ๘ แห่ง ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ******* วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรุงเทพฯ-นิวเดลฮี-พาราณสี (Nov.19, 2013 Bangkok-Delhi-Varanasi) เวลา ๐๕.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in เคาน์เตอร์ Indian Airlines (AI 333 G) เวลา ๐๘.๕๕ น. เครื่องบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Indian Airlines เวลา ๑๑.๕๕ น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เวลา ๑๓.๒๐ น. ต่อเครื่องบินภายในประเทศ ( AI 433 H) จากกรุงนิวเดลฮี ไปยังเมืองพาราณสี เวลา ๑๕.๕๕ น. ถึงสนามบินเมืองพาราณสี มีรถบัสรับจากสนามบินไปทัศนศึกษาเมืองสารนาถ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามที่สุดในโลก ชมหัวสิงห์เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก อายุ ๒,๓๐๐ กว่าปี และวัตถุโบราณที่ล้ำค่าหาดูได้ยาก และชมสถานที่สำคัญบริเวณเมืองสารนาถ เช่น เจาคัณทีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เยี่ยมวัดไทยสารนาถ กราบนมัสการพระพุทธรูปหินทรายที่งดงามที่สุด ทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดไทย ตามอัธยาศัย เป็นต้น เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้านมัสการธัมเมกสถูป สถานที่แสดงธรรมเทศนาครั้งแรก พร้อมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดบทพระธัมมจักกัปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่นี่ แล้วเวียนเทียนรอบองค์พระสถูปใหญ่, นมัสการมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า(กุฎิหลังแรก) และกราบพระบรมสารีริกธาตุที่มูลคันธกุฎี(ใหม่)ของสมาคมมหาโพธิ์ สร้างโดยท่านอนาคาริกธัมมปาละ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม มีความละเอียดอ่อนทางด้านพุทธศิลป์ เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พักที่โรงแรม Clark หรือ Ramada Hotel (เทียบเท่า ๕ ดาว) รับประทานอาหารเย็น วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ (ล่องแม่น้ำคงคา – เมืองสาวัตถี- Nov. 20, 2013-Varanasi-Sawasti) เวลา ๐๔.๓๐ น. ออกจากที่พักไปยังแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสี นั่งเรือล่องแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่อาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู และมีท่าเผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับจากเชิงตะกอนนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าตรู่ ชมเมืองพาราณสีที่เก่าแก่ไม่เคยร้าง ซื้อผ้ากาสีเป็นที่ระลึก เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปเมืองสาวัตถี เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมสถานที่แสดงยมกปาฎิหาริย์ และชมซากคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ และซากคฤหาสน์ที่เกิดของอหิงสกะกุมาร หรือองคุลีมาล บริเวณเมืองสาวัตถีเก่า เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม Pawan or Nikko Lotus รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นครสาวัตถี-พระเชตวันมหาวิหาร-Nov. 21, 2013 -Sravasti-Jetawan) เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าชมบริเวณวัดพระเชตวันมหาวิหาร และนมัสการพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์, ทำวัตรสวดมนต์และสวดบทมงคลสูตร(บททำน้ำมนต์) เพราะเป็นที่พระองค์แสดงมงคลสูตรครั้งแรก ,นมัสการกุฎิพระอรหันต์แปดทิศ, ชมหมู่กุฎิพระอสีติมหาสาวก และอานันทโพธิ ต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ในวัดพระเชตวันมหาวิหาร เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/ญาติโยมรับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารของโรงแรม เวลา ๑๓.๐๐ น. ชม แดนมหามงคล สาวัตถีเมืองแก้ว ของอุบาสิกาบงกช สิทธิผล เวลา ๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมวัดศรีลังกา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติในนครสาวัตถี เวลา ๑๙.๐๐ น. เข้าพัก ณ โรงแรม Nikko Lotus รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนอีกหนึ่งคืน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (สาวัตถี –ลุมพินี ประเทศเนปาล/Nov. 22, 2013 Savasti-Lumbini) เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากเมืองสาวัตถี มุ่งหน้าสู่ประเทศเนปาล พักรับประทานอาหารแบบปิกนิกระหว่างทาง ผ่านด่านโสนารี (ต.ม.) (เตรียมพาสปอร์ตที่จะแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศเนปาล) เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ เข้าชมมายาเทวีวิหาร นมัสการรอยพระบาทพระโพธิสัตว์ เวียนเทียนรอบโบราณสถานที่ประสูติ สวดมนต์ทำวัตรบริเวณเสาอโศก นั่งสมาธิ แผ่เมตตา แวะเยี่ยมวัดพุทธเนปาล และวัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัดตามอัธยาศัย เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักโรงแรมนิว การ์เดน/ รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลุมพินี-กุสินารา) Nov. 23, 2013 Lumbini-Kusinagar เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา ๐๗.๐๐ น. กลับออกไปยังเมืองกุสินารา ผ่านด่านโสนารีเข้าประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่ง เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(๙๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เข้ากราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานในวิหาร เวียนเทียนรอบองค์พระสถูปปรินิพพาน และสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน นั่งสมาธิ แผ่เมตตา จนได้เวลาอันสมควร เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการ และเวียนเทียนรอบพระสถูปมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมศาสดา ณ รามภาร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรมImperial or Nikko Lotus /รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖(กุสินารา-เวสลี –ปัตนะ- Nov. 24, 2013 Kusinagar-Vesali-Patana เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากเมืองกุสินารา มุ่งหน้าสู่เมืองเวสาลี แคว้นวัชชีในอดีตรับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารระหว่างทาง เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีสักการะพระสถูปที่เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยกษัตริย์ลิจฉวีที่ได้ส่วนแบ่งจากเมืองกุสินารา พร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ และสวดบทนมัสการพระสถูป, เวียนเทียนรอบฐานพระสถูป นั่งสมาธิ แผ่เมตตา-ชมสระอภิเษกของเจ้าลิจฉวี ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเวสาลี เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าชม “กูฎาคาร” ป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดี โคตมีพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากิยะ ๕๐๐ องค์ ทูลขอบวชเป็นภิกษุณี กับพระพุทธองค์ -ชมเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกที่หัวเสาแกะสลักเป็นรูปสิงห์ลอยตัวที่ยังสมบูรณ์แบบที่สุด -นมัสการอานนทสถูป-เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรทำน้ำมนต์บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปยังเมืองปาฏลีบุตร หรือ เมืองปัตนะ เมืองหลวงของแคว้นพิหารในปัจจุบัน ข้ามแม่น้ำคงคาโดยสะพานมหาตมะคานธีเสตุ ที่ยาวที่สุดของประเทศอินเดีย เวลา ๑๙.๓๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Maurya Hotel เมืองปัตนะ /รับประทานอาหารเย็น/พักค้างคืน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปัตนะ-นาลันทา-ราชคฤห์- Nov. 25, 2013 Patna-Nalanda-Rajgirh) เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางผ่านวัดอโศการาม ที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๓ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางต่อไปยังเมืองนาลันทา เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่วัดไทยนาลันทา และญาติโยมรับประทานอาหาร เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ชมห้องสมุด และอาคารเรียนเก่าแก่ ทำพิธีสักการบูชาพระพุทธเจ้าองค์ดำ(หลวงพ่อดำนาลันทา) นมัสการพระสถูปที่นิพพานของพระสารีบุตร(สถานที่เกิดและนิพพานของพระสารีบุตร) เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าชมพระเวฬุวันมหาวิหาร(สวนไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสาร) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สระกลันทกะนิวาปะ ชมตโปธาร บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เป็นต้น เวลา ๑๘.๐๐ น. พักที่โรงแรม Hekko or Royal Residency Hotel เมืองราชคฤห์ /รับประทานอาหารเย็น วันที่ ๒๖พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราชคฤห์-เขาคิชกูฎ-พุทธคยา) Nov.26, 2013 Rajgirh-BuddhaGaya เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ขึ้นภูเขาคิชกูฎ นมัสการพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระอานนท์, ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรสำเร็จพระอรหันต์, ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ, ชมวัดชีวกัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์, คุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร และคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร บริเวณเมืองเก่าราชคฤห์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่โรงแรม Royal Residency Hotel, Rajgirh เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้าป่าทำบุญวัดไทยสิริราชคฤห์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปพุทธคยา แวะพุทธสถานธัมมิกราชทำบุญร่วมสร้างหลวงพ่อดำที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ดำเนินการโดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ หรือ ดร.พระมหาพัน สุภาจาโร) เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมวัดไทยพุทธคยา และทอดผ้าป่าบำรุงวัด เข้าที่พักที่โรงแรม Royal Residency Hotel เวลา ๑๘.๐๐ น. กลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๙.๐๐ น. ไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ แผ่เมตตาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Residency Hotel เมืองพุทธคยา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มหาเจดีย์พุทธคยา-วัดนานาชาติ Nov.27, 2013 Buddhagaya-International Temples) เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้าบริเวณองค์พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ • กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ • นมัสการสัตตมหาสถาน คือ สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่ง ในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา • พิธีถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา เปิดโอกาสให้นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อย่างเต็มที่ เวลา ๑๑.๒๐น. ฉันภัตตาหารเพลที่ภัตตาคารของโรงแรม ญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันด้วย เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมวัดชาวพุทธนานาชาติ เช่น วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน วัดสิกขิม เป็นต้น ซึ่งอยู่ในบริมณฑลพุทธคยา • นมัสการมหาสถูปอนุสรณ์สถานบ้านนางสุชาดา, ชมแม่น้ำเนรัญชรา,ที่อธิษฐานลอยถาด, ที่รับหญ้าคา(หญ้ากุสะ) จากโสตถิยพราหมณ์ เป็นต้น เวลา ๑๘.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารของโรงแรม เวลา ๑๙.๐๐ น. ไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่เจดีย์พุทธคยา นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา และเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ ชมบรรยากาศการสวดมนต์ของชาวพุทธนานาชาติในเวลากลางคืน เวลา ๒๑.๓๐ น. กลับเข้าที่พัก Royal Residency Gaya วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมพิธีเปิดวัดลาวพุทธคยานานาชาติ-ฉลองอุโบสถ Nov. 28, 2013 the Grand Opening Ceremony Wat Lao Buddhagaya International เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา๐๗.๐๐น.ออกเดินทางไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้าบริเวณองค์พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดวัดลาวพุทธคยานานาชาติ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต-ฉลองพระเจ้าองค์ตื้อจำลอง เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมฉันภัตตาหารเพลในงานฉลองวัดลาวพุทธคยานานาชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเดินทางโดยรถบัสไปยังสนามบินนานาชาติคยา เวลา ๑๒.๓๐ น. เช็คอินพร้อมกันที่เคาน์เตอร์สายการบิน Indian Airlines เวลา ๑๕.๒๐ น. เครื่องบินสายการบิน Indian Airlines (AI 433 H) ออกจากคยาไปยังกรุงนิวเดลฮี เวลา ๑๗.๓๕ น. เครื่องบินถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลฮี เวลา ๑๘.๐๐ น. มีรถบัสรับเข้าที่พักโรงแรมในกรุงนิวเดลฮี พักฉันน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารของโรงแรม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นิวเดลฮี-กรุงเทพฯ- Nov. 29, 2013-Delhi-Bangkok) เวลา ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี เข้าเช็คอินที่เคาน์เตอร์ Indian Airlines เวลา ๑๔.๐๐ น. เครื่องบิน Indian Airlines (AI 332 G) จากสนามบินนิวเดลฮี เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เวลา ๑๙.๒๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ รายการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก และเหมาะสม โดยถือเอาประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการเตรียมตัวในการเดินทาง ๑. ค่าบริการระดับ VIP (Phone: 301 787-6108) ซึ่งจะต้องใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายนี้รวม; - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพฯ-นิวเดลฮี-พาราณสี, พุทธคยา-เดลฮี-กรุงเทพฯ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ - ค่ารถโค้ชชั้นหนึ่งขนาด 45 ที่นั่ง (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง - ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักโรงแรมระดับสาม-ห้าดาว หรือดีที่สุดของเมืองนั้นๆ) - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ, มีน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวดแจกตลอดการเดินทาง -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งค่าล่องเรือในแม่น้ำคงคาด้วย (ไม่รวมค่าเสลี่ยงคานหาม) - ค่ามัคคุเทศก์ทั้งชาวไทยและชาวอินเดียพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง - ค่าขนกระเป๋าเดินทางและสัมภาระต่าง ๆด้วย (ไม่รวมค่าทิปให้พนักงานขับรถ-ผู้นำทัวร์) -กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.หากเกินกว่านั้นผู้เดินทางต้องจ่ายค่าปรับเอง ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม; -ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าทำวีซ่าเข้าอินเดีย (Multiple Visa) และค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หมายเหตุ; -ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงานหรือปัญหาทางการเมืองที่เป็นเหตุสุดวิสัยอันทำให้เกิดการผิดพลาดจากรายการข้างต้น - กำหนดการเดินทางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยจะถือเอาประโยชน์ของผู้เดินทางทุกท่านเป็นสำคัญ - คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะนำสิ่งผิดกฎหมายหรือของต้องห้ามเดินทางไปกับคณะโดยเด็ดขาด ๒. สัมภาระในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางนำไปได้ท่านละ ๑ ใบ น้ำหนักไม่เกิน ๒๐ ก.ก. และกระเป๋าถือสำหรับของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าควรจะเป็นสีขาว จัดไปให้เพียงพอกับการเดินทาง และอาหารแห้งที่ชอบ เช่นน้ำพริก เป็นต้น ๓. เงินตรา เงินที่จะนำติดตัวไปต้องแลกเป็นเงินสกุลดอลล่าร์อเมริกัน เครื่องประดับ เช่นทองคำหนักไม่เกิน ๕ บาท (ไม่แนะนำให้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับราคาแพง) ส่วนเงินบาทไทยจะนำติดตัวออกได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้ามนำเงินรูปีเข้าประเทศอินเดียเพราะผิดกฎหมาย) ๔. ยารักษาโรค และของใช้อื่น ๆ สิ่งที่ควรนำติดตัวไปคือยารักษาโรคประจำตัว หรือ ยาแก้แพ้(เมารถ) ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไข้หวัด เป็นต้น ร่มกันแดด ไฟฉายเล็ก ๆ เสื้อกันหนาว ผ้าพลาสติกรองนั่งสวดมนต์ ส่วนของใช้ที่เป็นโลหะมีคม เช่น ช้อน-ส้อม มีด หรือคัตเตอร์ อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าถือติดตัวโดยเด็ดขาด ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่เท่านั้น กล้องถ่ายรูป หรือไฟฉายต้องนำเอาแบตเตอรี่ออกไว้ต่างหากขณะที่จะขึ้นเครื่องบิน เพราะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในสนามบินอินเดีย ๕. เงื่อนไข และยืนยันการเดินทาง ท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปจาริกแสวงบุญนมัสการพุทธสถานในครั้งนี้ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน และจ่ายเงินมัดจำก่อนล่วงหน้า ๘๐๐ เหรียญฯ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(Photo copy passport) เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก หากไม่สามารถเดินทางได้ต้องแจ้งก่อนวันเดินทาง ๔๕ วัน จะคืนเงินมัดจำให้ ๘๐ % ถ้าแจ้งยกเลิกหลัง ๑ เดือนจะคืนให้ครึ่งหนึ่งของเงินมัดจำ (การทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาลให้ดำเนินการขอเองที่สถานทูตอินเดีย/เนปาลในกรุงวอชิงตัน ดีซี.หรือ กรุงเทพฯ) ๖. จ่ายส่วนที่เหลือ ขอความกรุณาจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสกุลดอลล่าห์ก่อนการเดินทาง ๑ เดือน ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าหนังสือเดินทาง(Passport) ค่าขอวีซ่า (Tourist Visa) ซึ่งท่านจะต้องไปทำหนังสือเดินทางด้วยตัวท่านเอง หนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ต้องมีอายุอยู่ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย หรือ อเมริกันพาสปอร์ต ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย-เนปาลเหมือนกันหมด) ถ้าสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่ พระครูสิริอรรถวิเทศ (ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี) หัวหน้าโครงการธรรมสัญจรสู่แดนพุทธภูมิ นำทัศนศึกษา และเป็นธรรมวิทยากรตลอดการเดินทาง สถานที่ติดต่อ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 13440 Layhill Road , Silver Spring , MD 20906 Tel.(301) 871-8660, 871-8661, fax. 301-871-5007 Mobile: 301-787-6108 E-mail: t_inthisan@hotmail.com, www.handytourindia.blogspot.com

Wednesday, December 22, 2010

The Pilgrimage Tour and Seminar on Buddhism in India-Nepal

The Pilgrimage Tour and Seminar on Buddhism in India-Nepal
February 24 to March 5, 2011

February 24, 2011 Bangkok-Bodhgaya
6:00 a.m. Check in at the counter of Air India (AI 333), depart at 8.55am. for Delhi International Airport.
12:20 p.m. Arrive at Inthira Ghandi International Airport New Delhi, meet the tour guide at the airport, and check into the Domestic flight in the same airport to Patna depart at 18:05 pm.
19:30 p.m. arrive at Patna Airport , meet the tour guide, have dinner in the restaurant. Take the coach from Patna to Bodhgaya. Check in the Royal Recidency Hotel and stay overnight at the hotel.

February 25, 2011 Bodhgaya: Seminar on Buddhist Missionary Works at Wat Thai Buddhagaya
After breakfast attend the opening ceremony for the Seminar on Buddhist Missionary Works in the Buddha Hall of Wat Thai Buddhagaya. There will be Thai Buddhist monks from around the world participating in this seminar and Buddhist scholars from universities in India and Thailand. Stay overnight at the Royal Residency Hotel Bodhgaya.

February 26, 2011 Bodhgaya: Seminar on Buddhist Missionary Works at Wat Thai Buddhagaya
The seminar starts after breakfast, and there is a key note speech. In the afternoon, sightseeing tour to the international Buddhist monasteries in the Buddhagaya area. Most countries with a large Buddhist population have a temple or monastery here. The twenty-five-meter Great Buddha Statue in the Japanese Kamakura style was unveiled by his Holiness the Dalai Lama in 1989. Visit the Mahabodhi Temple again for evening prayers. Have dinner and stay overnight at the Royal Residency Hotel Bodhgaya .

Feruary 27, 2011 Bodhgaya-Rajagaha-Magha Puja Chanting Ceremony
In the early morning travel to Rajagaha. Visit the Kichaguta, the first resident house of the Buddha, on the top of the Vulture Peak, as well as the caves of the arahants Sariputta and Moggallana, the great disciples of the Buddha. After lunch visit the oldest Buddhist university, the University of Nalanda. By the late afternoon, attend the Magha Puja Chanting Ceremony at Veruvanaram, the first monastery in the world, offered to the Buddha by King Bimbisara at Rajagaha. Stay at the Royal Residency Rajagaha.

February 28, 2011 Nalanda-Vesali-Kusinara
After breakfast travel to the sacred site of the Vesali Buddha relic stupa and the Mahawana temple, where the first female monk was ordained by the Buddha. Have lunch at Wat Thai Vesali and then travel to the city of Kasia. Stay at overnight at Wat Thai Kusinara.

March 1, 2011 Kusinara-Seminar Closing Ceremony–Lumbini (Nepal)
After breakfast attend the closing ceremony of the seminar in Buddhist missionary works at the Buddha Hall of Wat Thai Kusinara. Then have a lunch break.
After lunch check out from the temple and then visit the sacred site of the Buddha’s Mahaparinibbana, his passing away. Then travel to the border of Nepal. Stay at the Nirawana Hotel.

March 2, 2011 Lumbini-Savatthi
Lumbini is the birthplace of the Buddha. Lumbini grove, the sacred site of Lord Buddha's birth, is today a small village in Nepal twenty-seven kilometers from Sonauli on the Indo-Nepal border. Three hundred years after the Mahaparinirvana, Emperor Ashoka visited Lumbini and erected a pillar there. This pillar, though broken, still remains at the site. It is known as the Rummendei Pillar after the earlier name of the place. Go to the Indian border and travel to the city of Savatthi. Stay overnight at the Hotel Pawan.

March 3, 2011 Sightseeing in Savatthi
In the early morning visit the sacred temple named Jetavana and the Deanmahamongkol Thai nunnery in Savatthi. Savatthi, the capital of the ancient kingdom of Kosala, has the honor of having sheltered the Buddha in the Jetavana Gardens for twenty-four rainy seasons. The city, believed to have been founded by the mythological king Sravast, has age-old stupas, majestic monasteries, and several temples. The Buddha is said to have performed some miracles here.This holy place also has the famous Ananda Bodhi Tree, an offspring of the one tradition says was planted by the Buddha's main disciple. Stay in the Hotel Pawan.

March 4, 2011 Savatthi-Sarnath-Varanasi
After an early breakfast, depart at 6:30 a.m. for Varanasi and have a picnic lunch on the way to Varanasi. In the early part of the evening, visit Sarnath, where the Buddha preached his first sermon in the Deer Park. Sarnath contains most impressive remains from the past, as well as a modern temple. The Dhammarajika, Chaukhandi, and Dharmek stupas are outstanding. There are also the remnants of a monastery, and the beautifully polished Lion Capital of Ashoka. Sarnath contains an extensive library, and at the Mula Gandha Kutir Vihara there are excellent frescoes by Kosetsu Nosu. Then visit the Dhammek Stupa and, finally, attend the evening prayers at the Sri Lankan Temple. Return to the Ramada Hotel for dinner and stay overnight.

March 5, 2011 Sightseeing on the Ganges River-Departure for Bangkok
In the early morning visit the sacred river Ganges before sunrise to see how the Hindus of Varanasi pray to the rising sun and then to the river. Enjoy a boat ride on the Ganges and see the cremation grounds from the boat. Return to the hotel for breakfast. Then go shopping in the government store, which features the famous Varanasi silk.
For group # 1 In the afternoon check out from the hotel. Take the bus to the Varanasi Airport. Check in at the counter of Indian Airlines(IC405), depart at 13:45 hour. to Bombay Airport and at 00.25 am take the flight AI 330. go back to Bangkok and arrive at 06:20 am (6 Mar.)
For group # 2 In the afternoon check out from the hotel. Take the bus to the Varanasi Airport. Check in at the counter of Indian Airlines(IC415) , depart at 15:50 hour. to New Delhi Airport. Arrive at 17:15 hour. Check in at Park Land Hotel New Delhi.
March 6, 2011 Taj Mahal –Agra-Delhi
At 06.00 am. take the bus to Agra, sightseeing visit Agra fort and Taj Mahal and the return to Delhi stay overnight at Park Land Hotel
March 7, 2011 Delhi-Bangkok : In the afternoon check out from the hotel. Take the bus to the airport. Check in at the counter Air India flight AI 332 ,depart at 14:00 hours and arrive at 19.20 hour at Suwannabhumi Airport.

PRICE : contact : (301) 787-6108 or t_inthisan@hotmail.com
The price includes;
- International flight Bangkok-Delhi-Patna- Varanasi-Delhi-Bangkok By Indian Airlines
- Accommodation (3-5 stars Hotels & Resorts) with complementary breakfast
- Lunch- Dinner (Buffet)
- Transportation with private coach 45 seats
- Boat Sightseeing Gangese River
- Entrance fee in all monuments
- Thai speaking throughout guide
The price does not include;
- Insurance
- Visa fee for India and Nepal
- Drinks and food are not mentioned in the program
- All other personal expenses
- Services not mentioned in the itinerary
Remarks:
- Confirmation of room & price are subject to space availability at the time of booking only
- All rates are subject to change without prior notices
- All above itinerary is flexible, depending on arrival or departure flights of passengers
- Ground operator reserved the right to amend or adjust itinerary to match with real situation
Contact for more informations :
These Buddhist Pilgrimage tour and seminar on Budhist missionary works sponsored by The Council of the Thai Bhikkhus in the USA. And the Council of the Thai monks in European countries.
For more information contact : Phramaha Thanat Inthisan,Ph.D Wat Thai Washington,D.C. 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906 USA. Tel. (301) 871-8660, Cell (301) 787-6108, E-mail: t_inthisan@hotmail.com URL: www.t-dhamma.org, www.thanat.iirt.net

Friday, June 27, 2008

ธรรมสัญจรสู่แดนพุทธภูมิ ๒๕๕๒รายการเดินทาง
นมัสการอัฐมหาสถาน บำเพ็ญบุญบูชาคุณพระพุทธองค์
ตามรอยบาทพระศาสดาในสังเวชนียสถานสำคัญ ๘ แห่ง ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
รายการที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
พาราณสี-ทัชมาฮาล-ถ้ำอชันต้า-ถ้ำเอลโลร่า-บอมเบย์
*******


วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Bangkok-Buddhagaya)

เวลา ๐๔.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Indian Airline
เวลา ๐๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองคยา (Gaya Airport) ประเทศอินเดีย
เวลา ๑๐.๓๐ น. เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Royal Residency Hotel เมืองพุทธคยา
เวลา ๑๑.๒๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ภัตตาคารของโรงแรม พร้อมกับญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันด้วย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้านมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ สถานที่ตรัสรู้ องค์พระเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิ์
• กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
• นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่งในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา
• พิธีถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา
• ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เวลา ๑๘.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่เจดีย์พุทธคยา นั่งสมาธิเจริญภาวนา แผ่เมตตา และเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ ชมบรรยากาศการสวดมนต์ของชาวพุทธนานาชาติในเวลากลางคืนตามอัธยาศัย
เวลา ๒๑.๓๐ น. กลับเข้าที่พัก Royal Residency Gaya

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ (นมัสการองค์พระเจดีย์พุทธคยา-ชมวัดพุทธนานาชาติ)

เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางไปไหว้องค์พระเจดีย์ สถานที่ตรัสรู้และต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
นมัสการสัตตมหาสถาน คือ สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่ง ในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา นมัสการองค์หลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา เปิดโอกาสให้นั่งสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อย่างเต็มที่
เวลา ๑๑.๒๐ น.ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมวัดนานาชาติ เช่น วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน วัดสิกขิม เป็นต้น ซึ่งอยู่รอบ ๆ พุทธคยา ชมแม่น้ำเนรัญชรา หมู่บ้านนางสุชาดา, ที่อธิษฐานลอยถาด, ที่รับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ เป็นต้น
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เสร็จแล้วไปไหว้พระสวดมนต์เย็นที่เจดีย์พุทธคยา (ตามอัธยาศัย) เสร็จแล้วเข้าพักที่โรงแรม Royal Residency อีก ๑ คืน

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒(ชมเมืองราชคฤห์-นาลันทา)
เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ (รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ขึ้นภูเขาคิชกูฎ นมัสการพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระอานนท์, ถ้ำสุกรขาตา ถ้ำพระสารีบุตร, ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น
เวลา ๑๑.๓๐น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัดที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา,
เวลา ๑๕.๐๐ น. ตโปธาราม ชมบ่ออาบน้ำพุร้อนตามชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดู
เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าสู่ที่พักที่โรงแรม Hokke เมืองราชคฤห์

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ (นาลันทา-ปัตนะ)

เวลา ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นมัสการพระสถูปที่นิพพานของพระสารีบุตร
เวลา ๑๑.๒๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่วัดไทยนาลันทา ทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากนาลันทา สู่เมืองปัตนะ เมืองหลวงของแคว้นพิหาร
เวลา ๑๖.๐๐ น. แวะชมวัดอโศการาม สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๓ อุปถัมภ์โดยพระเจ้าอโศกมหาราช
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรม เมาริยะ รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๕ มกรามคม ๒๕๕๒ (ปัตนะ – กุสินารา)

เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกจากเมืองปาฏลีบุตร หรือเมืองปัตนาในปัจจุบัน ข้ามสะพานมหาตมะคานธีที่ยาวที่สุด สู่ฝั่งเวลาสีของเจ้าลิจฉวี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเมืองเวสาลี แวะฉันเพลและรับประทานอาหารกลางวันที่ ทัวร์ริสบังกาโล
เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้านมัสการฐานพระสถูปที่เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยกษัตริย์ลิจฉวีที่ได้ส่วนแบ่งจากเมืองกุสินารา พร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ สวดบทวันทาใหญ่ เวียนเทียนรอบฐานพระสถูป, ชมสระอภิเษกที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าลิจฉวี ซึ่งยังมีน้ำใสเย็นเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าชม “กูฎาคาร” ป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดีพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากิยะ ๕๐๐ องค์ ทูลขอบวชเป็นภิกษุณี ชมเสาสิลาจารึกของพระเจ้าอโศกที่หัวเสาแกะเป็นรูปสิงห์ทั้งตัวยังสมบูรณ์ที่สุด ทำปทักษิณรอบอานนทสถูป ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่พระอานนท์
เวลา ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองกุสินารา แดนปรินิพพาน
เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Nikko Lotus เมืองกุสินารา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ (กุสินารา-ลุมพินี เนปาล)

เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมกันที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ (ตามเส้นทาง) เข้าสาลวโนทยาน มีพระสถูป และปรินิพพานวิหารภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน มีพุทธลักษณะพิเศษอย่างยิ่ง ใครได้เข้ากราบมนัสการแล้วจะอดน้ำตาไหลไม่ได้ คณะจะได้กราบไหว้สักการะบูชา ด้วยพิธีห่มผ้ากาสีถวายเป็นพุทธบูชา แล้วสวดมนต์ทำวัตรนมัสการ นั่งสมธิเจริญสติ และเวียนเทียนรอบองค์สถูป ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้านมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ “มกุฎพันธนเจดีย์” ทำปทักษิณ เวียนเทียนรอบองค์พระสถูปใหญ่
เวลา ๑๑.๒๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารพร้อมกันที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางจากเมืองกุสินารามุ่งหน้าสู่ด่านโสนารี เข้าสู่ประเทศเนปาล ระยะทาง ๑๘๐ กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงด่านโสนารี ประทับตราลงวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองประเทศเนปาล (เตรียมพาสปอร์ตไว้กับตัวให้พร้อม)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึงเมืองลุมมินเด เข้าพักที่โรงแรม New Crystal รับประทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ (ลุมพินี-สาวัตถี)

เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าแล้วเตรียมกระเป๋าออกเดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถี
เวลา ๐๗.๓๐ น. เข้าชมสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ เข้าชมมายาเทวีวิหาร นมัสการรอยพระบาทพระโพธิสัตว์ เวียนเทียนรอบโบราณสถานที่ประสูติ สวดมนต์ทำวัตรบริเวณเสาอโศก นั่งสมาธิ แผ่เมตตา แวะเยี่ยมวัดพุทธเนปาลใกล้สวนลุมพินี
เวลา ๑๑.๒๐ น.แวะฉันภัตตาหารเพลที่วัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัดตามอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางจากลุมพินีถึงด่านโสนารี ประทับตราขาออกที่ด่านกลับเข้าไปอินเดียอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถี
เวลา ๑๕.๐๐ น. แวะชมเมืองกบิลพัสดุ์ที่ตำบลบัสติในเขตอินเดีย และซากพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับส่วนแบ่งจากกุสินารา และชมซากพระราชวังของเจ้ามหานามะ กษัตริย์ศากยวงศ์
เวลา ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถี เข้าพักที่โรงแรม Nikko Lotus

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ (ชมเมืองสาวัตถี-พระเชตวันมหาวิหาร)

เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมเมืองสาวัตถีเก่า ซากปราสาทของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ และซากปราสาทบิดาของอหิงสกะ หรือท่านองคุลิมาล
เวลา ๐๙.๐๐ น. เยี่ยมแดนมหามงคลเมืองสาวัตถี ศูนย์ปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาบงกช สิทธิผล
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพลที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าชมบริเวณวัดพระเชตวันมหาวิหาร นมัสการพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์, ทำวัตรสวดมนต์เย็น สวดบทมงคลสูตร(อเสวนาฯ) เพราะเป็นที่พระองค์แสดงครั้งแรก ,นมัสการกุฎิพระอรหันต์แปดทิศ,หมู่กุฎิพระอสีติมหาสาวก และอานันทโพธิ ต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ในวัดพระเชตวันฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าสวดมนต์ทำวัตรนมัสการในกุฏิพระสิวลี นั่งสมาธิแผ่เมตตา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรม อีก ๑ คืน รับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ (สาวัตถี-พาราณสี)
เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทาง แวะนมัสการสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ นอกเมืองสาวัตถี แล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสี ใช้เวลา ๖-๘ ชั่วโมง
เวลา ๑๑.๐๐ น. แวะพักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารแบบปิคนิคระหว่างทาง
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงเมืองสารนาถ นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ เข้าชมบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สวดมนต์ทำวัตร ณ ธัมเมขสถูป สวดบทธรรมจักรกัปวัตนสูตร เพราะเป็นที่แสดงธรรมจักรฯ เทศน์กัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า จากนั้นแวะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในมูลคันธกุฎี(ใหม่)ของท่านอนาคาริก ธัมมปาละ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ และบทพระธัมมจักกัปวัตนสูตร นานาภาษาในบริเวณนั้น ทำบุญบำรุงวัดตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Ramada Hotel รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ (ล่องแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์-ชมเมืองพาราณสี –ซื้อผ้ากาสีเป็นที่ระลึก)

เวลา ๐๔.๓๐ น. ออกจากที่พักไปยังแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสี นั่งเรือล่องแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เป็นสถานที่อาบน้ำล้างบาป และมีท่าเผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับจากเชิงตะกอนนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว ชมโรงแรมรอตาย หรือ มรณโฮเตล
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมเมืองพาราณสีที่เก่าแก่ ซื้อผ้ากาสีเนื้อดีจากฝีมือช่างทอผ้าสมัยโบราณ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารในภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามที่สุดในโลก หัวสิงห์เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก อายุ ๒,๓๐๐ กว่าปี และวัตถุโบราณที่ล้ำค่าหาดูได้ยาก
เวลา ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา(เฉพาะผู้ที่จะเดินทางกลับ กทม. จบรายการที่ ๑)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Royal Residency Hotel Gaya รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน
(เฉพาะท่านที่จะเดินทางต่อไปอัครา พักค้างคืนที่ Ramada Hotel พาราณสี อีก ๑ คืน)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ (พุทธคยา-กรุงเทพฯ)

เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปสนามบินเมืองคยา
เวลา ๐๙.๐๐ น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ (Indian Airlines)
เวลา ๑๑.๐๐ น. เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เวลา ๑๕.๐๐น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายการที่ ๒ พาราณสี-อัครา-ทัชมาฮาล-ออรังกาบาด-ถ้ำอชันตา-เอลโลร่า-บอมเบย์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ (พาราณสี-อัครา/ทัชมาฮาล)

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
แล้วพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล-รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ น. เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก เดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองพาราณสี
เวลา ๑๓.๓๐ น.ออกเดินทางโดยรถไฟ Rajathani Express ค้างคืนบนรถไฟ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๕๒ (ชมทัชมาฮาล-พระราชวังเรดฟอร์ท)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เดินทางถึงอัครา เข้าพักโรงแรม โมกุล เซอราตัน
รับประทานอาหารเช้าแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉัตภัตตาหารเพล /รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมพระราชวังเรด ฟอร์ท ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล ชมป้อมปราการ ค่ายคูประตูรบ กำแพงเมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา และซื้อของที่ระลึกศิลปะมุสลิม
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พักที่โรงแรม ๑ คืน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๕๒ (อัครา-ภูสาวัน-ถ้ำอชันตา)

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ซื้อของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล /รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. นั่งรถไฟจากเมืองอัครา ไปเมืองภูสวาน ค้างคืนบนรถไฟ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๕๒ (ชมถ้ำอชันตา-เมืองออรังกาบาด)

เวลา ๐๖.๓๐ น.รถไฟถึงสถานีภูสวาน เข้าพักโรงแรมรับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าชมถ้ำอชันตา ที่เจาะภูเขาเป็นวัดพุทธศาสนาแหล่งมรดกกโลกกทั้งหมด ๒๙ ถ้ำ และรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักที่โรงแรม Rama International ในเมืองออรังกาบาด

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๕๒ (ชมถ้ำเอลโลร่า –เมืองออรังกาบาด)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบาด
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. นั่งรถบัส ค้างคืนบนรถไปยังเมืองบอมเบย์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๒ (บอมเบย์-กรุงเทพฯ)
เวลา ๐๕.๒๐ น. เดินทางถึงเมืองบอมเบย์ เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปเยี่ยมชมมหาสันติภาพเจดีย์ ของท่านโกเอ็นก้า
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมเมืองบอมเบย์ ย่านธุรกิจ และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
เวลา ๒๐.๐๐ น. นำส่งที่สนามบินบอมเบย์อินเตอร์เนชั่นแนล
เครื่องบินออกเวลาเที่ยงคืน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๕๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก/ประหยัด และเหมาะสม


รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการเตรียมตัวในการเดินทาง

๑. ค่าบริการ รายการที่ ๑ ท่านละ USD $ 1,800.00 รายการที่ ๒ ท่านละ USD $ 700.00 (ต้องจ่ายเพิ่มจากรายการที่ ๑) ซึ่งจะต้องใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายนี้รวม;
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ กรุงเทพฯ-พุทธคยา
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ
- ค่ารถโค้ชชั้นหนึ่งขนาด 35 ที่นั่ง (ปรับอากาศ)ตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักโรงแรมระดับสาม-ห้าดาว หรือดีที่สุดของเมืองนั้นๆ)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ, มีน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวดแจกตลอดการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งค่าล่องเรือในแม่น้ำคงคาด้วย
- ค่ามัคคุเทศก์ทั้งชาวไทยและชาวอินเดียพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง,
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางและทิปต่างๆ
-กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปไม่เกินท่านละ 20 กก.หากเกินกว่านั้นผู้เดินทางต้องจ่ายเพิ่มเอง
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม;
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าทำวีซ่าเข้าอินเดีย(ต้องทำเป็นแบบ multiple visa )
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หมายเหตุ;
-ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงานหรือปัญหาทางการเมืองที่เป็นเหตุสุดวิสัยอันทำให้เกิดการผิดพลาดจากรายการข้างต้น
- กำหนดการเดินทางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยจะถือเอาประโยชน์ของผู้เดินทางทุกท่านเป็นสำคัญ
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะนำสิ่งผิดกฎหมายหรือของต้องห้ามเดินทางไปกับคณะโดยเด็ดขาด
๒. สัมภาระในการเดินทาง
กระเป๋าเดินทางนำไปได้ท่านละ ๑ ใบน้ำหนักไม่เกิน ๒๐ ก.ก. และกระเป๋าถือสำหรับของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าควรจะเป็นสีขาว จัดไปให้เพียงพอกับการเดินทางและอาหารแห้งที่ชอบ เช่นน้ำพริก เป็นต้น

๓. เงินตรา
เงินที่จะนำติดตัวไปต้องแลกเป็นเงินสกุลดอลล่าร์อเมริกัน เครื่องประดับ เช่นทองคำหนักไม่เกิน ๕ บาท (ไม่แนะนำให้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับราคาแพง) ส่วนเงินบาทไทยจะนำติดตัวออกได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้ามนำเงินรูปีเข้าไปเพราะผิดกฎหมาย)

๔. ยารักษาโรค และของใช้อื่น ๆ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปคือยารักษาโรคประจำตัว หรือ ยาแก้แพ้(เมารถ) ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไข้หวัด เป็นต้น ร่มกันแดด ไฟฉายเล็ก ๆ เสื้อกันหนาว ผ้าพลาสติกรองนั่งสวดมนต์ ส่วนของใช้ที่เป็นโลหะมีคม เช่น ช้อน-ส้อม มีด หรือคัตเตอร์ อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าถือติดตัวโดยเด็ดขาด ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่เท่านั้น กล้องถ่ายรูป หรือไฟฉายต้องนำเอาแบตเตอรี่ออกไว้ต่างหากขณะที่จะขึ้นเครื่องบิน เพราะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในสนามบินอินเดีย

๕. เงื่อนไข และยืนยันการเดินทาง
ท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปจาริกแสวงบุญนมัสการพุทธสถานในครั้งนี้ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน และจ่ายเงินมัดจำก่อนล่วงหน้า ๘๐๐ เหรียญฯ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(photo copy passport) เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก หากไม่สามารถเดินทางได้ต้องแจ้งก่อนวันเดินทาง ๔๕ วัน จะคืนเงินมัดจำให้ ๘๐ % ถ้าแจ้งยกเลิกหลัง ๑ เดือนจะคืนให้ครึ่งหนึ่งของเงินมัดจำ (การทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดียให้ดำเนินการขอเองที่สถานทูตอินเดียในกรุงวอชิงตัน ดีซี.หรือ กรุงเทพฯ)

๖. จ่ายส่วนที่เหลือ ขอความกรุณาจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสกุลดอลล่าห์ก่อนการเดินทาง ๑ เดือน
ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า (Multiple Visa) ซึ่งท่านจะต้องไปทำหนังสือเดินทางด้วยตัวท่านเอง หนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ต้องมีอายุอยู่ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

ถ้าท่านสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ที่
1. ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ผู้นำทัศนศึกษา และเป็นธรรมวิทยากรตลอดการเดินทาง
สถานที่ติดต่อ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 13440 Layhill Road , Silver Spring , MD 20906
Tel.(301) 871-8660, 871-8661, fax. 301-871-5007 Mobile: 301-787-6108
E-mail:t_inthisan@hotmail.com,pemhandy@yahoo.com ,
www.handytourindia.blogspot.com

2. พระมหาพัน สุภาจาโร วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย โทร.07-053-3718(Thailand)
91-9430-839412 (India) E-mail: p_bodhgaya@yahoo.co.in